Tuesday, January 30, 2007

Rural Ethiopia
Ethiopia 3