Monday, December 20, 2010

Alaba, Ethiopia
Ethiopian Storyteller